Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Vedtægter

Aalborg Kommunes Kunstfond har til formål at indkøbe kunstværker, i første række af danske kunstnere, til udsmykning af kommunen i almindelighed, d.v.s. fortrinsvis til anbringelse i offentlige anlæg, ved offentlige bygninger, hvor borgerne ofte har ærinde og lignende, samt til udsmykning af offentlige institutioner.

Maleri Mogens Otto Nielsen

Maleri Mogens Otto Nielsen

I ganske særlige tilfælde kan der efter ansøgning ydes tilskud af fondens midler til udsmykningsopgaver.

Ansøgninger til kunstfonden skal fremsendes på et særligt ansøgningsskema. For at give Aalborg Kommunes Kunstfonds bestyrelse de bedste muligheder for at bedømme en ansøgning, er det vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt, og at der er vedlagt billeddokumentation.
Der er mulighed for at få billedkunstnerisk assistance fra kunstfondens kunstfaglige medlemmer i forbindelse med projektet, og det kan være en god idé at kontakte kunstfonden tidligt i processen inden det endelige valg af placering, kunstner m.v.

Det enkelte tilskud kan højst udgøre 1/3 af det pågældende kunstværks anskaffelsessum.

 

Vedtægter for Aalborg Kommunes Kunstfond, gældende fra  1. juli 2012

§ 1.
Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd.

§ 2. FORMÅL
Kunstfondens formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne.
Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved bevillinger fra Aalborg Byråd.

§ 3.BESTYRELSE
Kunstfondens bestyrelse på 8 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd. Udpegningen af medlemmer følger byrådets valgperioder.
Skole- og Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for Kunstfonden.

Stk. 2. 5 medlemmer udpeges direkte af byrådet.

Stk. 3. De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen skal være fagpersoner fra billedkunstverdenen repræsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst.
1 medlem udpeges af Kunstfondens bestyrelse ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderligere vil være behov for at have repræsenteret i bestyrelsen.
2 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunstnernes Forbund og ”KUNSTEN- Museum of Modern Art” hver indstiller 3 mulige kandidater – blandt henholdsvis aktive kunstnere, og personer med kunstfaglig indsigt – til det ansvarlige udvalg. Udvalget indstiller på den baggrund en kandidat for hvert område til Aalborg Byråd.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de direkte byråds- udpegede medlemmer.

Stk. 5. Inden udgangen af en valgperiodes første år udarbejder Kunstfonden visionspapir for de kommende 4 år. På det første møde i hvert kalenderår udarbejdes visionspapir for det kommende år.

Stk. 6. Udover de kunstfaglige medlemmer kan bestyrelsen ved særlige projekter søge bistand hos andre sagkyndige efter behov.

§ 4. KUNSTFONDENS VIRKE
Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kommunens offentlige rum.
Placering skal ske i offentlige anlæg/institutioner og ved offentlige bygninger, eller hvor borgerne ofte færdes.
Indkøb kan ske i samarbejde med Statens Kunstfond, øvrige fonde og private
virksomheder.

Stk. 2. Ved udvendig placering på/ ved private bygninger/ arealer, hvor borgerne ofte færdes, kan fonden indgå i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder.

Stk. 3. Kunstværker/kunstprojekter, der ikke forestås af fonden, kan i ganske særlige tilfælde bevilges tilskud. Det enkelte tilskud kan ikke udgøre mere end 1/3 af det pågældende kunstværks anskaffelsessum.

§5. GEOGRAFISK PERSPEKTIV
Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere.
Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, udstillinger og andre kunstfaglige initiativer.

§6. SAMARBEJDE MED ANDRE FORVALTNINGER
For gensidig orientering afholdes mindst 1 gang årligt fælles møde med rådmanden for Teknik og Miljø Forvaltningen, repræsentanter for By & Miljø og Park & Natur, samt evt. andre relevante offentlige myndigheder.

Formålet er bl.a. at sikre fondens opmærksomhed på kommende initiativer inden for byplanlægning og større byggeopgaver.

§ 6 REGNSKAB
Fondens regnskab føres af kommunens bogholderi, der ligeledes drager omsorg for, at fondens midler bliver anbragt efter de almindeligt gældende regler.

Stk. 2. Kunstfonden aflægger senest den 1. oktober over for det ansvarlige udvalg regnskab og beretning om fondens virksomhed i det senest afsluttede kommunale regnskabsår.

§ 7 IKRAFTTRÆDEN
Med vedtagelse i Byrådet vil nærværende vedtægter være gældende fra 1. juli 2012.
Vedtægterne erstatter vedtægter af 20. november 2006.

Således vedtaget i Byrådet på mødet den 24. sept. 2012